ســــــــــــلام داداش یحیی امیدوارم خوب باشی
ببخش دیر جوابتو دادم امیدوارم بازم بیای سربزنی.