خداوندا دوستانی دارم که روزگار ، فرصت دیدارشان را کمتر نصیبم میگرداند

اما تو خود میدانی که یادشان در دلم جاوید است

دوستانی که رسمشان معرفت ، کردارشان جلای روی و یادشان صفای دل است

پس آنگاه که دست نیاز سوی تو بر می آورند

پر کن دستشان را از آنچه که در مرام خدایی توست.