گروهـی هستنـد که اگـر احترامشـان کنـی تـو را نـادان می داننـد

ولی اگـر بی محلیشـان کنـی از گـزندشان بی امانـی...

پس در احتـــــــــرام ، انـدازه نگهــــــــــدار.