ماحسب آرزوهایمان با تقدیر.... قدر ندانسته هایمان فاصله دارد !!!

ندانسته هایی که شاید هیچگاه از آن آگاه نشویم!

شاید هم آنقدر پا بر زمین بکوبیم، که روزگار مثل سگ پرت کند پیش رویمان!!

اما گاهی میشود که عقل و هوس چیزی میگوید، که به ظاهر خوشایند است...

اما دل بی دلیل پس میزند....

من این بی دلیل ها را دوست دارم.

گونه ای قمار است که هرگاه به یادش میفتی، احساس بُرد داری!