روزی لقمان به پسرش گفت: امروز به تو 3 پند می دهم که کامروا شوی.

۱-اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری!

۲-دوم اینکه در بهترین بستر و رختخواب جهان بخوابی

۳-و سوم اینکه در بهترین کاخها و خانه های جهان زندگی کنی ...

پسر لقمان گفت: ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیـر هستیم

چطور من می توانم این کارها را انجام دهم؟

لقمان جواب داد: اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری

هر غذایی که میخوری طعم بهترین غذای جهان را می دهد .

اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی

در هر جا که خوابیده ای احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است .

و اگر با مردم دوستی کنی و در قلب آنها جای می گیری

و آنوقت بهترین خانه های جهان مال توست .