تا کنــون از خود پرسیده اید که

مهمترین عنصــر در هر رابطه ای پایدار چه چیز می باشد؟

پاسخ بسیاری از افراد به این پرسش عشـــق است.

بله عشق یک موهبــت است و بدون آن هیچ رابطه ای پایدار نخواهد ماند.

اما عشق نیز به تنهایی و بدون پشتوانه "احتــرام" ناتوان و متزلزل خواهد بود.

احتــرام متضمن و بیمه گر عشــق است.

ممکن است طرف مقابلتان شما را بسیار دوست داشته باشد

اما آیـــا به شما احترام نیز می گذارد؟

افراد دوست دارند محبــوب باشند

اما محتــرم بودن به مراتب ارزشمند تر از محبـوب بودن است.