خدایا مرا ببخش ...اگر صدایت نمیزنم فراموشت نکرده ام


خدایا مرا ببخش ...اگرچیزی از تو نمیخواهم همه چیز رااز تو گرفته ام


خدایا مرا ببخش ...اگر طنابم راگسسته ام پوسیده بود محکم ترش رامیخواهم


خدایا مرا ببخش ...اگرآتش عشقت را بااشک هایم بیرون میرانم دارم شعله ور میشوم


خدایا مرا ببخش ...اگر خود پرستم دروجودم تورایافته ام


خدایا مرا ببخش...اگربه دنیا دل بسته ام در شوره زارش ردتورامیجویم


خدایا مرا ببخش... اگردر عشقت کفر میگویم قلبم گنجایش این همه لطف راندارد


خدایامرا ببخش...اگرچشمانم رابسته ام میخواهم امشب خواب توراببینم.