اگر می شود دستم را بگیر...

دارم به یادت می افتم!!!