از کسانی که با من می مانند سپاسگزارم، آنان به من معنای دوست واقعی را نشان می دهند؛

از کسانی که مرا ترک می کنند متشکرم، آنان به من می آموزند که هیچ چیز تا ابد ماندنی نیست.