در مـــداد ۵ خاصیت وجود دارد که اگر به دستشان بیاوری

تمـــام عمـــرت به آرامش می رسی :

1- می توانی کارهای بزرگ کنی، اما نباید هرگــز فراموش کنی

دستی وجود دارد که هر حرکت تــــو را هدایت می کند،

اسم این دست خداست، او باید تو را همیشه در مسیر اراده اش حرکت دهد.


2- گاهی باید از آنچـــه می نویسی دست بکشــی

و از مداد تراش استفاده کنی، این باعث می شود مداد کمی رنج بکشد

اما اخر کار نوکش تیزتر می شود. پس بدان که باید رنجهایی را تحمل کنی

چــرا که این رنـج باعث می شود انسان بهتـــری شـوی.


3- مداد همیشه اجازه می دهد برای پاک کردن یک اشتباه از پاک کن استفاده کنیم،

بدان کـه تصحیح یک کـار خطـا، کـار بــدی نیست

و در واقع برای اینکه خودت را در مسیر نگه داری مهــــــــم است.


4- چوب یا شـــکل خارجی مــداد خیلـــــی مهــــم نیست.

ذغــالی که داخل چوب است اهمیت بیشــتری دارد،

پس همیشـــــه مراقب باش درونت چه خبـــر است؟


5- و سـرانجام مــداد همیشـــه اثــری از خود به جا می گذارد،

بدان هــــر کاری در زندگــــــی می کنی ردی به جا می گـــذارد

و سعی کن نسبت به هر کاری که می کنی، هوشیار باشی و بدانی چه می کنی.