حسنک کجایی؟

خورشید به کوه‌های مغرب نزدیک شده‌بود اما از حسنک خبری نبود.

گاو گفت:ما…..ع! ما…..ع!

گوسفند گفت:بـ……….ـع! بـ……….ـع!

خروس گفت:قوقولی‌قوقوووووووو!

خر گفت:عـ…………ـر! عـ…………ـر!

وجهت خالی نبودن عریضه مرغ گفت:قدقدقدااااااااااا!

و همه گرسنه بودند.

طویله‌ی حسنک‌اینا یک جامعه‌ی چندصدایی است.