بعضـــــــی از آدم هــا

آنقــدر نگاهشــان، چشـم هایشان،دست هایشــان مهربــان استــ

کــه دلت مــی خـواهد یکبـار در حقشـان بـدی کنـی و نـامهربانی

وببینـی کـه نگاهشـان و چشـم هایشـان و دست هایشـان

وقتـی نـامهربـان مـی شـود چگونـه استــ؟!

در نهایـت حیــــــــرت، تـو مـی بینـی مهربـان تـرمـی شونـد

انگـاربـدی ات را بـا خوبــی ،نـا مهربـانـی ات را بـا مهربانـی پـاسخ مـی دهنـد!!

چقـدر دلم تنگــ است بـرای دیـدن چنیــــن آدم هـای مهـربـانـی!!!