دوست داشتن ر اباید از دختر بچه ها یاد گرفت، آنها در مقابل محبتی 

 که به عروسک خود می کنند از او انتطار محبت متقابل ندارند،

 آنها بدون هیچ

توقعی عروسکشان را دوست دارند و دوست داشتن واقعی یعنی

 همین...