دنیـا به مــار می ماند ظاهرش نرم و زیبا ولی زهـر کشنده در درون دارد .

بنابراین از هر چیزی از دنیا که جلب توجه تو را می کند اعراض کن

زیرا به زودی از تو جدا خواهد شد و مدت کمی مصاحب تو بیش نخواهد بود

هم و غم آنرا از خود بنه . چرا که یقین به فراق و دکرگونی حالات آن داری

آنگاه که به آن سخت انس گرفتی. در همان حال به شدت از آن بر حذر باش

زیرا در همان زمان که انسان در آن به خوشحالی مطمئن می شود

او را به طرف محذور و مشکلات می فرستد.

و هر زمان که به آن سخت انس می گیرد

او را در وحشت و هراس قرار خواهد داد.