روزها رفتند،نیمکت خاطره ها خالیست؛

من به امید بهارانم... تایخ  فاصله ها آب شود.خیال باطل