بهتــــرین دوست خــداست .

او آنقدر خوب است که اگر یک گل به او تقدیم کنیم دسته گلی تقدیممان می کند

و خوبتر آن است که اگر دسته گلی آب دهیم دسته گلهایش را پس نمیگیرد.

اگر پیام خدا را خوب دریافت نکردید به فرستنده ها دست نزنید گیرنده ها را تنظیم کنید.

خداوند گوش ها و چشم ها را در سر قرار داده است تا تنها سخنان و صحنه های بالا و

والا را جستجو کنیم.

روح انسانیمان را ارزان نفروشیم در فروشگاه بزرگ هستی روی قلب انسان نوشته اند:

قیمت = خــدا

این همه خود را تحقیر نکنید خداوند پس از خلقت شما به خود آفرین گفت.

وقتی احساس غربت می کنید یادتان باشد که خدا در همین نزدیکی ست

یادمان باشد که خوا هیچ وقت مارا از یاد نبرده است

کسی که با خدا حرف نمیزند صحبت کردن نمی داند.

آنکه خدا را باور نکرده خود را انکار کرده است

کسی که با خدا قهر است هرگز با خودش آشتی نمیکند.

خدا از آن کسی که روزهایش بیهوده می گذرد؛نمی گذرد.

روزی که خدا همه چیز را قسمت کرد خود را به خوبان بخشید.

شکسته های دلت را به بازار خدا ببر خدا خود بهای شکسته دلان است.

به چشم های خود دروغ نگوییم ؛خدایی دیدنی است.

چشم هایی که خدا را نبیند دو گودال مخوفند که بر صورت انسان ها دهن باز کرده اند.

امروز از دیروز به مرگ نزدیکتریم به خدا چطور؟!!

وقتی خدا هست هیچ دلیلی برای ناامیدی نیست

آسـمان ؛چشم آبی خداست؛نگران همیشگی من و تو

خداوند سند آسمان را به نام کسانی که در زمین خانه ندارد امضا کرده است.