انتهای دریا را برکه ها نمی فهمند!

 

پس ببخش اگر گاهی گم می کنم

 

 نشانی ات را !!!