خدا خیر بدهد این کفش های بندی را که

 

رفتنت را دقیقه ای به تاخیر می اندازد!!!