به سلامتی دو بو3 !!!

اولی وقتی بچه به دنیا میاد مادر می بوستش ولی بچه نمی فهمه!

دومی وقتی مادر از دنیا میره وبچه می بوستش ولی دیگه مادر نمی فهمه!

مادران هر وقت بمیرن زوده...