به خاموشی ما منگر که ما معدن رازیم

فلک بشکست بال ما را

وگرنه اهل پروازیم