خدای من خطا از من است، می دانم

از من که سالهاست گفته ام "ایاک نعبد"

اما به دیگران هم دلسپرده ام

از من که سالهاست گفته ام " ایاک نستعین"

 اما به دیگران هم تکیه کرده ام

اما رهایم نکن...

 که بیش از همیشه دلتنگم