ماهی کوچکی بودم سنگی یه روز راهمو بست،

 پناه من یه برکه بود

اونم یه روز از غم من دلش شکست.