دوستان من مثل گندمند

 

یعنی یه دنیا برکت و نعمت

 

نبودنشان قحطی و گرسنگی

 

 و من چه خوشبختم که زردی خوشه های گندم در اطرافم موج میزند .