چه سخت است تشیع عشق

بر روی شانه های فراموشی

و دل سپردن به قبرستان جدایی

وقتی میدانی پنج شنبه ای نیست

تا رهگذری بر بی کسی ات فاتحه ای بخواند!