( قند ) خون مادر بالاست ، دلش اما همیشه

 

( شور ) می زند برای ما . . .


اشکهای مادر ، مروارید شده است در صدف چشمانش

 

دکترها اسمش را گذاشته اند آب مروارید !


حرفها دارد چشمان مادر ؛گویی زیرنویس فارسی دارد !


دستانش را نوازش می کنم ؛ داستانی دارد دستانش . . .