نه طوطی باش که گفته ی دیگران را تکرار کنی

 و نه بلبل باش که گفته ی خود را هدر دهی !