چه خنده دار که ناز را میکشیم ،آه را میکشیم، انتظار را میکشیم،

فریاد رامی کشیم ... ... ... درد را میکشیم ولی بعد از این همه سال

 آنقدر نقاش خوبی نشده ایم که بتوانیم دست بکشیم.