ســـــــــــــــــاکت که می مانی... میگذارند به حساب جواب نداشتنت!

 

عـــــــــــــــــــمراً ... بفهمند داری جان میکنی

 

تا حرمــــــــــــــــــــــــــــــتهـا را نگه داری.