هرقدر رفاقت بکنم می ارزی

اظهار صداقت بکنم می ارزی

آنقدر عزیزی تو برایم ای دوست

صدبار که یادت بکنم می ارزی

گریهبه من زنگ بزنبغل

 

هنوز هم نمی دانم اینجا چه فصلی ست که من کال ماندم وبه تو نمی رسم. ناراحت