هیچ کس نفهمید که خداوند هم تنهاییش را

 فریاد میزند : قل هو الله احد