زلال نگاه یک کودک... برکه ایست که ملایک در آن بال می شویند...