پشت هر کوه بلند


سبزه زاریست پر از یاد خدا


و در آن باغ کسی می خواند


که خدا هست، دگر غصه چرا؟!؟!...


آرزو دارم:خورشید، رهایت نکند


غم، صدایت نکند


ظلمت شام، سیاهت نکند


و تو را از دل آنکس که دلت در تن اوست


حضرت دوست جدایت نکند...  

  

در پناه حقبای بای