سلام فهمیدی تصادف کردم؟...    بزار برات بگم کجا: تو جاده چشات،اتوبان نگات، خوردم به خوبیات، چپ کردم وا3 صفات، قربون وفاتگریه


کاش میشد یه روزی متوجه میشدی که قهر میکنم تا دستم را محکمتر بگیری وبلندتر بگویی بمان نه شانه هایت را بلند بیندازی وبگویی هرطور راحتی.