سالهاست دارم حساب میکنم

چگونه من بعلاوه ی تو ، شد فقط من؟!!!