گاهـــــی می خواهم انســــــــــان نباشم . . .

 گوسفندی باشم ، پا روی یونجه هـــــــا بگذارم !

امـــــا دلــــــــــی را دفــــــــــن نکــــــــــنم !.!.!

گـــــرگی باشم ، گوسفند هـــــــا را بـــــدَرم . . .

اما بدانم ، کــــــــارم از روی ذات است نه ازروی هوس !

کـــــلاغـــــی باشم که قـــــار قـــــار کنم . . .

 پرهــــــــایم را رنگ نکنم و دلــــــــی را با دروغ

بدست نیاورم !