یاد گرفتن الفبای م ح ب ت (محبت)

اونقدر ها هم که فکر می کنیم کار سختی نیست.

مدرسه رفتن نمیخواد... شهریه هم نمیخواد...

کتاب و دفتر هم نمیخواد... اما یه شرط ساده داره

اینکه::::دل مهربونی داشته باشی،

اطرافشو سیم خاردار نکشی...همین