گاهی وقت ها

سکوت...

همان دروغ است...!

فقط...

شیک تر!

مؤدبانه تر!

و با مسئولیت کمتر.