تصویری داشتم خیال کردم که در ساحل دریا با خدا قدم میزنم در آسمان تصویری از زندگی خود دیدم همه جا دو رد پا دیدم یکی از آن من بود و دیگری جای پای خدا بود وقتی در آخرین تصویر زندگیم به روی شن ها نگاه کردم دیدم که گاهی فقط یک رد پا می بینم دریافتم که این در سخت ترین مواقع زندگیم بود . از خدا پرسیدم خدایا فرمودی که اگر به تو ایمان آورم هرگز تنهایم نخواهی گزاشت چرا در سخت ترین مواقع زندگیم رد پایی از تو نمیبینم چرا در آن اوقات رهایم کرده ای فرمود : ای بنده من تو را دوست دارم و هرگز تنهایت نخواهم گذاشت اگر در سخت ترین اوقات فقط یک رد پا می بینی آن رد پای من است که تورا به دوش کشیده ام.