دل شکستن

آدمی درآغوش خدا غمی نداشت، پیش خدا حسرت هیچ بیش وکمی نداشت، دل از خدا برید ودرزمین نشست، صدبارعاشق شدودلش شکست، به هرطرف نگاه کرد راهش بسته بود، یادش آمد دل خدا راشکسته بود.

/ 0 نظر / 17 بازدید