خدایا کدام میوه ی ممنوعه را بچینم

که از زمین برانی ام ؟!

/ 2 نظر / 15 بازدید
مهدی

بیا منو بچین...........................[خنده][خنده][خنده][خنده]

مهدی

کجا میخوای بری دوونه از اینجا بهتر..... یه روز قیر هست آفتابه نیست... یه روز آفتابه هست قیر نیست.... یه روزم که هر دوتاش باشه قیر پاش نیست... خدایی کجا از اینجا بهتر.... [خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده]