یادم باشه امشب بعضی از آرزوهایم را دم در بگذارم تا

رفتگرببرد!

 بیچاره او...

مابقی را هم نقدا باخود به گور می برم ،ما بقی همان " آرزوی باتو

بودن" است.

نترس جانکم! حتی آرزوی داشنت را هم به کسی نمی دهم.

/ 0 نظر / 22 بازدید