حـکمت خـدا

مـاهیــــان از تلاطــــم دریـا بـه خـداونـد شـــکـایـت بــردنـد

و چـون دریـا آرام شــد ، خـود را اســــیـر تـور صیـادان یـافتنـد .

تـلاطـــم هـای زنـدگـی حـکمتـی از خـداونـد اسـت ،

پـس از خـدا بخـواهیــم دلمــان آرام بـاشـد ، نـه دریـای دوروبـرمـان !

 

 

/ 100 نظر / 39 بازدید
نمایش نظرات قبلی
یخ فروش جهنم

مٹل آسمان مےمانے..... دوستت دارم... اما نمےتوانم داشتھ باشمت....

یخ فروش جهنم

من یک عذرخواھے بھ خودم بدھکارم...... براے اینکھ غرورم را شکستم..... براے اینکھ ھمیشھ احساساتے بودم..... براے اینکھ آدم بودم.....

یخ فروش جهنم

یک مشت خاطرھ جوانھ مےزند ھرشب از بالشے کھ سنگین شدھ از اشک ھایم.......

یخ فروش جهنم

اگھ رفتم... نگو رفیق نیمھ راھ بود،بگو خستھ بود..... نگھ ھمھ ے حرفاش دروغ بود،بگو خیلے دروغ شنیدھ بود..... نگو دلمو شکوند.... بگو دلش شکستھ بود.... نگو عاشق نبود،بگو دیوونھ ے عشقش بود.... نگو نامرد بود،بگو تو زندگیش فقط نامردے دیدھ بود.............

حیران

شما کی کامنت بنده رو تایید میفرمایید؟[متفکر]

زهرا

____________$$$$$ ___$$_________$$$ __$$$$_______$$$___$$$$$ _$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ $$$_$$$$___$$$__$$$$____$ $____$$$$_$$$$_$$$ _______$$-$$$$$-$$----$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$_$$$$_$$$$$ ___$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$ __$$$__$$$$$$$$$$$$________$ _$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$___$$$$_$$$_$$$__$$$$$ $___$$$$___$$__$$$$___$$$ ____$$$_____$$___$$$____$$ ____$$______$$$___$$$____$ ____$$_______$$____$$$ ____$________$$$____$$ ____ _________$$$____$ _____________$$$ _____________$$$ ____________ $$$ ____________$$$ ___________$$$ _________$$$$$ ________$$$$$ سلام عزیزم خوبی؟[گل] آ پ م[قلب][لبخند]

گل حجاب عطرعفاف

سكوتم را به باران هدیه كردم تمام زندگی را گریه كردم نبودی در فراق شانه هایت به هر خاكی رسیدم تكیه كردم

پرنیا

عکسش فوق العاده بود! [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]

پارسا

آدما مثل عکس هستن ... زیادی که بزرگشون کنی ، کیفیتشون میاد پایین