به ســـرنوشـت بگـــــویــــــید

 اسباب بازی هایـــــش بی جان نیستــــند؛

آدمنــد ، می شکـــــنــــنـد ....

 آرام تـــــــــر ...

 

/ 6 نظر / 18 بازدید
hamid

_____#_______# `,+.*`,+.*`,+. _______#___# `,+.*`,+.*`,+.*’ _________# `,+.*`,+.*`,+.*` ..`’ °´..`’ °´.*’ °´..`’ °´..`’ (¯`´.¸ ¸.´´¯ `,+.*`,+.* آپم´´´´´´´´´´´,;****,´´´´ ´´´´´´´´´´´´,*¨¨,“¨¨*,´´´ ´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@“;“;;-… ´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨“)““-““““ ´´´´´´´´//,***¨¨¨¨* ´´´´´´´(,(**/*“¨““¨¨* ´´´´´´((,*/*;);*)¨¨¨¨* ´´´´´((,**)*/**/¨¨¨”¨* ´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨* ´´´((,

ali

likeeee!!![مغرور][گل]

ali

قلم بتراشم از هر استخوانم مرکب گیرم از خون رگانم بگیرم کاغذی از پرده ی دل نویسم بر تو دوســـــــــــــــت مهربانم ...

مهدی

آنهایی که درزندگیت نقشی داشته اند را دوست بدار نه آنهایی که برایت نقــش بازی کرده اند . . . [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]