هرقدر رفاقت بکنم می ارزی

اظهار صداقت بکنم می ارزی

آنقدر عزیزی تو برایم ای دوست

صدبار که یادت بکنم می ارزی

گریهبه من زنگ بزنبغل

 

هنوز هم نمی دانم اینجا چه فصلی ست که من کال ماندم وبه تو نمی رسم. ناراحت

/ 1 نظر / 18 بازدید
معصومه افسری

اینها همه از حکایت خوشبختی ست حتا غم ما عنایت خوشبختی ست با تو که تمام ثروتت باران است بدبخت شدن نهایت خوشبختی ست شعر خودم بود وقت کردی بیا سر بزن