نه طوطی باش که گفته ی دیگران را تکرار کنی

 و نه بلبل باش که گفته ی خود را هدر دهی !

/ 2 نظر / 12 بازدید
مهدی

گوسفند باشیم تا سخنانمان اکو داشته باشه.... بععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع[خنده]