اگرباران بباردبازمی آیم. درون کوچه امیدوفانوس نگاهم رابرایت می فروزانم واز ترکیب دستانم برایت چتر می سازم. مبادا قطره ای باران بیازارد نگاه مهربانت را

/ 1 نظر / 21 بازدید